Early bird will get the worm?

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Thu Trang Phan

Thu Trang Phan

Không làm mọi điều ác, Thành tựu các hạnh lành, Tâm Ý giữ trong sạch, Chính lời chư Phật dạy.